امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک

دانشجویان گرامی رشته الکتروتکنیک کلاس کنترل صنعتی استاد جورابلو ساعت 14-13 برگزار می شود.

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته الکتروتکنیک

دانشجویان گرامی کلاسهای استاد مجتبی جورابلو پنجشنبه و جمعه 26-09/25 تشکیل نمی گردد.

عدم تشکیل کلاس استاد نیکروان در پنج شنبه 95/9/11

دانشجویان گرامی کلاس روز پنج شنبه 95/09/11 استاد نیکروان تشکیل نمیشود.

قابل توجه دانشجویان استاد حاجی بهرامی

دانشجویان گرامی کلیه کلاسهای این هفته بیست هفتم و بیست هشتم آبان ماه استاد حاجی بهرامی تشکیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک

کلاس های استاد تاج الدین روز جمعه تاریخ 94/12/20 تشکیل نمی شود.

کلاسهای استاد حاجی بهرامی فردا چهارشنبه مورخ 94/08/20 تشکیل نمی شود

کلاسهای استاد حاجی بهرامی فردا چهارشنبه مورخ 94/08/20 تشکیل نمی شود

بخش چند رسانه ای