امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

کلاس آزمایشگاه بتن

کلاس های درس آزمایشگاه بتن (استاد سلمانی) روزهای شنبه تا چهارشنبه مورخ 94/10/5 الی 94/10/9 در کارگاه ساختمان تشکیل می گردد.

کلاسهای استاد معینیان روز جمعه مورخ 94/08/29 تشکیل نمی شود

کلاسهای استاد معینیان روز جمعه مورخ 94/08/29 تشکیل نمی شود

بخش چند رسانه ای