کلاسهای استاد نوری فردا جمعه مورخ 95/08/20 تشکیل نمیشود.