دانشجویان گرامی کلاس استاد عبدالخانی جمعه 95/09/19 تشکیل نمی گردد.