دانشجویان گرامی کلاس های استاد محمد جواد خالقی امروز پنجشنبه 09/25 تشکیل نمی گردد.