قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری کلاسهای استاد محمد شاه حسینی چهارشنبه مورخ 95/12/11 تشکیل نمیگردد.