دانشجویان گرامی عمران و معماری کلاسهای استاد مهدی جورابلو و محمدی سرخ دهی جمعه 12/20 تشکیل نمی گردد.