جزوات ترم جاری استاد قادری:

جزوه درس زبان و ادبیات فارسی