جزوات دروس ترم جاری استاد قاسمیان:

فیزیک حرارت 

مکانیک کاربردی 

ترمودینامیک 

فیزیک عمومی 

فیزیک مکانیک