جزوات دروس استاد محمد هادی یوردخانی:

جزوه پیچ و مهره و رسم فنی 

محاسبات فنی 

مکانیک سیالات 

اجزای ماشین 

جزوه درس تکنولوژی شاسی و بدنه 

جزوه محاسبات 

 

جزوات استاد محمد هادی یوردخانی (ترم های قبل):

جزوه اجزای ماشین 

جزوه تکنولوژی شاسی و بدنه 

جزوه گیربکس های اتوماتیک