جزوه درس شیوه ارائه مطالب نوشتاری و گفتاری 

جزوه درس کارآفرینی و پروژه 

جزوه درس روانشناسی کودک و نوجوان