جزوات درسی استاد مانی یوسفی:

ایمنی و بهداشت 

استاتیک و مقاومت مصالح 

زبان فنی