جزوات ترم 99-98: 

جزوه شرکت های 2 

صنعتی 1

جزوه اصول حسابداری

کاربرد کامپیوتر 2

 

جزوات ترم های پیشین:

جزوه آمار

جزوه روش های آماری

جزوه درس حسابداری دولتی 

جزوه درس مالیاتی 

جزوه درس شرکت های 2 

کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 

جزوه صنعتی 2 

حسابداری مالی