اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای آموزشکده مانند تشکیل یا عدم تشکیل کلاس ها،حضور همکاران جهت انجام امور اداری،برگزاری دوره ها و...