جزوه درس اقتصاد کلان 

جزوه درس حسابداری صنعتی 2 

حسابداری مالیاتی