معرفی رشته

سخنان ارزشمند:

معرفی رشته الکتروتکنيک آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی رشته الکتروتکنيک (هدف، دورنمای آينده‌ی رشته،خصوصيات فردی جهت ورود به رشته، ميزان خلاقيت، ابتکار و نوآوری مورد نياز، توانايی های فراگير پس از دوره‌ی دوساله‌ی کاردانی)

بخش چند رسانه ای