معرفی رشته

سخنان ارزشمند:

معرفی رشته الکترونیک آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار

معرفی رشته الکترونیک (تاريخچه‌ی رشته‌ی الکترونيک، هدف، دورنمای آينده‌ی رشته،توانايی دانش‌آموختگان رشته‌ی الکترونيک، ميزان خلاقيت، ابتکار و نوآوری مورد نياز، توانايی های فراگير پس از دوره‌ی دوساله‌ی کاردانی)

بخش چند رسانه ای