امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان محترم عمران و معماری

قابل توجه دانشجویان عمران و معماری: کلاس استاد کمالی گیگلو پنج شنبه 01/24 تشکیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان عمران و معماری

دانشجویان گرامی عمران و معماری کلاسهای استاد مهدی جورابلو و محمدی سرخ دهی جمعه 12/20 تشکیل نمیگردد.

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته معماری شهری

دانشجویان گرامی کلاس استاد عبدالخانی جمعه 95/09/19 تشکیل نمی گردد.

بخش چند رسانه ای