هدف از آزمایشگاه الکترونیک

هدف اصلی از برگزاری آزمایشگاه های گروه الکترونیک در گام اول شناخت عناصر و قطعات الکترونیکی می باشد. در گام بعد به تحلیل مدار های شامل این قطعات و کاربرد این مدارات پرداخته و در نهایت به طراحی مدارت کاربردی بر حسب نیاز خواهیم پرداخت. در واقع شناخت، تحلیل و طراحی سه اصل اساسی در برگزاری این آزمایشگاه ها خواهد بود.

درس الکترونیک 1 از دروس اصلی رشته مهندسی برق در تمامی گرایش ها است. هدف از این درس آشنایی مقدماتی با فیزیک الکترونیک و ادوات پایه ای الکترونیک مانند دیود، ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و ترانزیستورهای اثر میدان است.