جهت دانلود جزوات اساتید به سامانه دانشجویی وارد شوید.

پس از ورود به قسمت امور آموزشی و سپس دریافت جزوه مراجعه فرمایید.