گزارش تصویری از برگزاری دوره PLC S7-200 ویژه اعضای هیات علمی سما سراسر کشور در آموزشکده فنی و حرفه سما گرمسار (ایوان کی)